Algemene voorwaarden IWORKtheENERGY, gevestigd en kantoorhoudende te Landsmeer, De Poort 24, 1121 RE Landsmeer.

Artikel 1 Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coaching- en Trainingsbureau ‘IWORKtheENERGY’ (hierna te noemen: IWORK) en deelnemers aan een coachings- en/of trainingstraject van IWORK.
1.2 Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie IWORK een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een coaching of training, of die daadwerkelijk deelneemt aan een coaching of training van IWORK (hierna te noemen: deelnemer).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1.1 Aanmelding voor een coaching of training gebeurt schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
2.1.2 IWORK verzendt, na de ontvangst van een aanmelding, een schriftelijke bevestiging van deelname aan een training of coaching aan de aanmelder. Hiermee is de overeenkomst tussen IWORK en deelnemer tot stand gebracht.
2.1.3 “Indien sprake van NEI coaching voor kind op locatie hanteert IWORK een reiskostenvergoeding van 0,19 eurocent per kilometer tot 100 kilometer, met een minimum van 15 euro. Bij een afstand van 100 kilometer of meer geldt een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer plus een tijdvergoeding van € 15 per uur reistijd. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de aanvrager.”

Artikel 3 Annulering coaching of training

3.1 De deelnemer heeft het recht om een overeengekomen coaching of training schriftelijk of per e-mail te annuleren.
3.2 Tot 14 dagen voor aanvang van de coaching of training kan die kosteloos door de deelnemer worden geannuleerd.
3.3 Tot 1 dag voor aanvang van de coaching of training kan die tegen betaling van 50% van de overeengekomen prijs door de deelnemer worden geannuleerd.
3.4 In geval van annulering op de dag van aanvang van de coaching of training door de deelnemer, dient de volledige (100%) overeengekomen prijs te worden voldaan.
3.5 Ook indien de deelnemer op of na de eerste dag van de coaching of training deelname beëindigt, of om andere redenen er niet aan deelneemt, dient de volledig overeengekomen prijs te worden voldaan.
3.6 Het is toegestaan om ter vervanging een andere deelnemer te laten aanmelden voor de betreffende coaching of training. Indien IWORK oordeelt dat de vervangende deelnemer geschikt is voor deelname en een overeenkomst tussen hen gesloten is, zullen geen annuleringskosten aan de oorspronkelijke deelnemer in rekening worden gebracht.
3.7 IWORK heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen een training te annuleren. Indien van toepassing zorgt IWORK in dat geval voor volledige terugbetaling van reeds gedane betalingen aan deelnemers.
3.8 Er kunnen situaties van overmacht ontstaan die de doorgang van een geplande training of coaching verhinderen. Bijvoorbeeld door ziekte van een trainer of coach, of het niet beschikbaar zijn van de locatie. IWORK heeft het recht een training of coaching om een dergelijke reden af te breken, op te schorten of te annuleren. Reeds gedane betalingen voor niet geleverde delen van trainings- of coachingstrajecten zullen in een dergelijk geval worden terugbetaald, tenzij een alternatief traject wordt afgesproken.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 IWORK spant zich in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IWORK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. IWORK blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze werkzaamheden.
4.3 Deelnemers verplichten zich tot het betalen van de door IWORK ingediende nota’s binnen de op die nota vermelde termijn.
4.4 Indien tijdige betaling uitblijft is IWORK gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de betreffende overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 IWORK is tegenover de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor het bedrag van de hoogte van de coachings- of trainingsgelden per schadeveroorzakend feit. Hierbij wordt een opvolgende reeks feiten als één feit beschouwd.
5.2 IWORK is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.3 IWORK is niet aansprakelijk in het geval de deelnemer, of een derde, de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5.4 IWORK is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de coaching of training van IWORK.
5.5 IWORK heeft het recht om een deelnemer verdere deelname te ontzeggen, wanneer deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan een training of coaching.

Artikel 6 Voorbehoud

6.1 IWORK behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van coachings- en trainingstrajecten aan te passen.
6.2 IWORK doet er alles aan om een eenmaal gepland coachings- of trainingstraject door te laten gaan.
6.3 Indien IWORK wegens onvoldoende deelnemers of door overmacht een trainings- of coachingstraject moet afbreken of annuleren, dan zal IWORK zich inspannen om binnen redelijke termijn een alternatieve training of coaching te bieden.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

7.1 IWORK beschouwt alle door deelnemers verstrekte persoonlijke informatie als vertrouwelijke informatie. IWORK, evenals een ieder die werkzaamheden voor IWORK verricht, verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van en over deelnemers.
7.2 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door IWORK geregistreerd en uitsluitend gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van IWORK. Een deelnemer die niet (langer) van deze dienst gebruik wil maken, kan dit schriftelijk of per e-mail laten weten, waarop hij/zij van de mailinglist zal worden gehaald.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle producten die IWORK ten behoeve van een training of coaching ontwikkelt dan wel ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij IWORK of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal, rapporten, presentaties, offertes, programmatuur en databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde producten in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken, tenzij IWORK daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
8.3 Op de overeenkomsten tussen IWORK en deelnemers is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslissing voorgelegd.